Algemene voorwaarden

Algemeen

Praktijk BuitenGewoon is opgericht door Marjon Wensink en Linda Santhuizen, gevestigd te Soest en ingeschreven bij KvK onder nummer 82550700. Praktijk BuitenGewoon richt zich op Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) van kinderen tussen de 4 en 12 jaar, en hun ouders.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Praktijk BuitenGewoon, en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de sessies van BuitenGewoon, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk BuitenGewoon kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tijdens een eerste afspraak zal Praktijk BuitenGewoon de opdrachtgevende ouder(s) wijzen op de  toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven.

Vertrouwelijkheid

Praktijk BuitenGewoon is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 
Praktijk BuitenGewoon zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kind, in overeenstemming met de persoonlijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Praktijk BuitenGewoon is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Praktijk BuitenGewoon is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Praktijk BuitenGewoon is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk BuitenGewoon. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk BuitenGewoon.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessies  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht en wordt er in overleg een andere datum gezocht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening Praktijk BuitenGewoon: t.n.v. Praktijk BuitenGewoon IBAN NL12 BUNQ 2059 8223 00

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op